Home » Hilight, MSN, การเมือง » ล่าสุด! สปป. แถลงการณ์ฉบับที่ 3 ว่าด้วยอำนาจและหน้าที่ กกต.

ล่าสุด! สปป. แถลงการณ์ฉบับที่ 3 ว่าด้วยอำนาจและหน้าที่ กกต.

สปป. เผย แถลงการณ์ หัวข้อ การปฏิบัติงานของ กกต. และคณะรัฐมนตรีรักษาการในการจัดเลือกตั้ง

ล่าสุด สปป. ได้ระบุแถลงการณ์ ฉบับที่ 3  ในหัวข้อ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และรัฐมนตรีรักษาการในการจัดเลือกตั้ง  ทั้งนี้ได้เสนอให้รัฐบาลเลื่อนการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ออกไป จนกว่าจะหาข้อยุติได้

โดย สปป. เห็นว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กกต. ไม่ได้แสดงออกถึงความเลื่อมใสที่มีต่อการเลือกตั้ง ในฐานะที่เป็นกระบวนการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 

รวมถึงไม่เคยพยายามชี้แจงยืนยันให้สังคมและคู่ขัดแย้งทางการเมืองยอมรับความสำคัญและความชอบธรรมของการเลือกตั้ง และสิทธิเท่าเทียมกันของประชาชนเลย และ กกต. บางท่านยังแสดงพฤติกรรมให้เห็นว่าขาดเจตจำนงต่อการเลือกตั้งด้วย

ด้วยเหตุนี้จึงได้เรียกร้องให้องค์กรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายดังนี้

1.เมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาฯ เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ ประชาชนชาวไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนย่อมมีความชอบธรรมในการที่จะแสดงออกซึ่งความเป็นเจ้าของอำนาจรัฐผ่านการแสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกายุบสภาฯ

 ดังนั้น การเลื่อนการเลือกตั้งออกไป ย่อมเป็นการล่วงละเมิดสิทธิของประชาชน ประชาชนผู้ทรงสิทธิเลือกตั้งย่อมสามารถดำเนินการด้วยวิถีทางใดๆ ตามกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิเลือกตั้งอันชอบธรรมของตนได้

2. เมื่อพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2556 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการทั่วไปในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 กกต.จึงมีหน้าที่จัดการการเลือกตั้งในวันดังกล่าวให้จงได้ ไม่มีทางเลือกอื่น หากมีเหตุที่ไม่สามารถจัดการการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดได้ในวันเลือกตั้ง

กกต.ย่อมต้องใช้ดุลพินิจเลื่อนการเลือกตั้งเฉพาะเขตเลือกตั้งที่มีปัญหาออกไป และดำเนินการจัดการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งดังกล่าวในภายหลังเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนครบจำนวน ด้วยเหตุผลข้างต้น กกต. จึงต้องดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งต่อไปตามกำหนดเวลาที่ประกาศไว้

ในกรณีที่กกต.ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เสร็จสิ้นตามกระบวนการของกฎหมายโดยถือเอาเหตุผลที่ปรากฏในแถลงการณ์ฯ เป็นข้ออ้าง รวมทั้งจะดำเนินการใดๆ ในฐานะกรรมการการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล อันส่งผลให้การรับสมัครรับเลือกตั้งไม่เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์

ย่อมถือว่า กกต.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ประชาชนผู้ทรงสิทธิเลือกตั้งทุกคนซึ่งเป็นผู้เสียหายมีสิทธิแจ้งความดำเนินคดีอาญากับ กกต.ที่กระทำการดังกล่าวนี้ได้

3. หากคณะรัฐมนตรีรักษาการยอมรับข้อเสนอของกกต. และดำเนินการให้มีเลื่อนการเลือกตั้งออกไป ทั้งๆที่ไม่มีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญรองรับการดำเนินการดังกล่าว ย่อมเท่ากับว่า คณะรัฐมนตรีรักษาการจงใจใช้อำนาจหน้าที่กระทำการอันขัดต่อรัฐธรรมนูญ

เนื่องจากรัฐธรรมนูญบัญญัติบังคับให้ต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วันแต่ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎร และวันเลือกตั้งนั้นต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร การเลื่อนการเลือกตั้งทั่วไปออกไปจนเกินกว่าหกสิบวันนับแต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎร

อาจถือได้ว่าคณะรัฐมนตรีรักษาการเป็นผู้กระทำความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งประชาชนผู้ทรงสิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับคณะรัฐมนตรีคณะนี้ได้เช่นกัน

4. เพื่อให้การดำเนินการสมัครรับเลือกตั้งดำเนินการต่อไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้รัฐบาลอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ของ กกต. และผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง แ

ละขอให้ กกต.ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ในกรณีจำเป็นรัฐบาลอาจต้องแจ้งการให้กองทัพเข้ามาหนุนเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ การปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมให้ยึดถือตามบทกฎหมาย เป็นไปตามหลักสากล และระมัดระวังไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิตกับทุกฝ่าย

5. วิกฤติที่กำลังดำเนินอยู่นี้เป็นวิกฤติของการฝ่าฝืนกฎหมาย ฉีกรัฐธรรมนูญ และทำลายระบอบประชาธิปไตย ที่ไม่สามารถปล่อยให้เกิดขึ้นได้ ฉะนั้น ทั้ง กกต.และรัฐบาลจะต้องไม่ร่วมมือหรือโอนอ่อนผ่อนตามให้กับการกระทำดังกล่าว ประการสำคัญ กกต.และรัฐบาลไม่มีสิทธิหรืออำนาจที่จะฝ่าฝืนกฎหมาย ด้วยการล้มเลิกการเลือกตั้ง


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็น และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง TALKYSTORY.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบ ในการดำเนินการต่อไป